Hái rau quyển nọ, hái hoài,
Nhớ ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng
Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng
Giỏ rau nào nhớ, bỏ quên bên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.