Thư cưu hót hoạ quan quan,
Ở trên cồn vắng gù vang bên dòng.
Thướt tha thục nữ bên song,
Cùng người quân tử vợ chồng xứng đôi.