Trái phù dĩ hái rồi lại hái.
Hái rồi thì ta lại gom chung
Hái rồi lại hái ta cùng,
Để còn lặt hột cho xong việc này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.