Cá phòng mệt đỏ đuôi rồi,
Nhà Thương khốc liệt như hồi lửa thiêu.
Cháy bừng khổ sở trăm chiều,
Mẹ cha thánh đức Chu triều chẳng xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.