Bờ đê sông Nhữ theo lần,
Đẵn chồi, cành nhỏ xa gần cho xong.
Nay em đã gặp được chồng,
Mừng chàng chưa nỡ đem lòng xa em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.