Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 03/10/2005 00:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:44 bởi Vanachi
Nguỵ là tên nước Nguỵ, vốn là kinh đô xưa của vua Thuấn, vua Vũ. Theo sách Vu Cống, nước Nguỵ ở phía bắc núi Lôi Phú, phía tây Tích Thành thuộc Ký Châu, phía nam gác lên Hà Khúc, phía bắc vượt qua sông Phần. Đất nước Nguỵ hẹp, dân nghèo, phong tục cần kiệm vì có phong hoá của thánh hiền còn lưu truyền lại.

Đầu nhà Chu lấy đất ấy phong cho người đồng họ, về sau, nước ấy bị Tấn Hiến Công tiêu diệt mà lấy đất.

Nay Giải Châu ở phủ Hà Trung tức là đất ấy.

Tô thị nói rằng: đất nước Nguỵ bị nhập vào nước Tấn đã lâu, thì thơ của nước Nguỵ đều nghi là được làm ra vì nước Tấn cả, cho nên mới đặt trước thơ Đường phong, cũng như thơ nước Bội, nước Dung đều đặt trước thơ nước Vệ vậy.

Nay án theo những chức công thành, công lộ, công tộc trong các thiên đều là chức quan của nước Tấn, thì nghi rằng những thơ Nguỵ phong này thật là thơ của nước Tấn. Lại e rằng nước Nguỵ cũng thường có những chức quan ấy, vì là không thể khảo rõ được.