Chẳng lượng mình những quân rợ ấy
Dám chỉnh tề chiếm lấy Hộ, Tiêu
Đất Phương, đất Hạo chiếm liều
Kinh Dương vùng ấy cũng điều binh sang
Cờ chim ó huy hoàng bày bố
Tua trắng bay rực rỡ sáng loà
Lớn lao mười chiếc binh xa
Mở đường tiến dẫn quân tan đánh tràn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.