Kìa là trán của con lân.
Cháu Văn vương cũng hậu nhân vô cùng.
Ôi, như kỳ lân, một lòng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.