Nhà ở ẩn trên bờ cao phẳng
Ý bàn hoàn của đấng đại hiền.
Một mình tỉnh giấc nằm yên
Thề rằng mãi chẳng nói truyền ai hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.