Trong gò có đám lý xanh,
Nàng kia cầm giữ hai anh đấy rồi.
Giữ hai anh lại vui chơi,
Tặng em đá cửu bóng ngời em mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.