Khuỷu sông Kỳ hãy nhìn qua
Bờ tre rậm rập là đà bền dai.
Có vua văn nhã anh tài,
Tú doanh đá quý che tai đeo vào.
Mũ da ngọc sáng như sao.
Xem người thận trọng lại giàu nghiêm trang.
Hiển vinh danh tiếng rỡ ràng.
Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi,
Rốt cùng dân chẳng quên người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.