Cây hoàn lan mọc đầy những lá,
Trẻ con mà thiếp đã thích đeo,
Tuy là tay cứ mang theo,
Tài năng hiểu biết giỏi nào hơn ta.
Dáng phóng túng khoan hoà chậm rãi,
Ở bên lưng thắt đái buông thòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.