Có con chồn bước một mình,
Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.
Lòng em lo ngại sầu bi:
Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.