Hoàng Hà ai nói rộng nào ?
Vượt qua, ôm một bó lau đủ rồi.
Ai rằng nước Tống xa xôi ?
Nhón chân cũng đủ cho tôi thấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.