Lờ đờ nước chảy lặng yên,
Chẳng trôi bó sở còn nguyên bên dòng.
Nàng ôi sao nỡ đành lòng ?
Chẳng sang nước Phủ trú phòng đủ đôi.
Nhớ nhung nhung nhớ bồi hồi.
Tháng nào ta mới được rời về quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.