Cánh giọt sành
Bay nghe tụ tập,
Con cháu mày
Đông khắp dồi dào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.