Cánh giọt sành
Bay thành bầy lũ,
Con cháu mầy
Đông đủ nối nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.