Cánh giọt sành
Bay nghe tề tụ,
Con cháu mày
Đông đủ dồi dào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.