Cờ can dư ngất cao phất phới,
Dưới Tuấn thì đã tới kia rồi.
Cột tua tơ trắng chói ngời,
Năm con ngựa tốt đưa ngài đại quan.
Bực hiền sĩ dung nhan đẹp đẽ,
Biết tặng gì đáp lễ ân cần ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.