Có cây sà mọc núi nam,
Phủ che quấn khắp sắn bìm bám theo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào giúp thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.