cung của ta đã giương lên gấp
tên của ta đã cắp dưới tay
bắn vào heo nái trúng ngay
một tên chết tốt tự nầy lớn cao
để đãi khách anh hào ta đấy
rượu ngọt thì cũng lấy uống chung


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại