Hãy nhìn xem cánh đồng bằng nọ
Thú lớn cao thì có nhiều thay
Chạy mau, bước chậm đó đây
Nhóm ba con, hoặc nhóm hai con khắp đồng
Khiến tả hữu ra công đuổi lại
Để cho vua bắn lấy làm vui


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại