Ngày tốt là nhằm ngày canh ngọ
Ngựa của ta đâu đó chọn xong
Nơi nào cầm thú tụ đông
Hươu thì đực cái gom chung nhiều bầy
Sáng Tất Tư đến ngay bên ấy
Thiên tử nên đến đấy để săn


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại