Ngày tốt lành là nhằm ngày mậu
Sao ba thì tế đảo xong xuôi
Xe đi săn chắc chắn rồi
Bốn con ngựa đực đồng thời mạnh thay
Gò to kia chạy ngay đến ấy
Kịp đuổi theo bắn lấy thú cầm


Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003
tửu tận tình do tại