Dặn dò sư thị rõ ràng,
Về thăm cha mẹ thưa chàng đặng hay.
Vò qua những áo thường này,
Giặt qua những áo mặc ngày lễ công.
Cái thì giặt, cái thì không ?
Viếng thăm cha mẹ mặc trong ngày về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.