Chiếc cung đỏ gỡ dây ra
Tưng tiu đem cất khi đà nhận xong
Ta nay có khách anh hùng
Xiết bao vui thích trong lòng hôm nay
Trống chuông bày đánh vui thay
Khuyến mời tiệc rượu buổi mai ân cần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.