Ở phương tây sáng thì mống lộ,
Trận mưa này đến ngọ tạnh thôi.
Phận con gái gả theo người,
Anh em cha mẹ đồng thời lìa xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.