Sống thì chẳng đặng một nhà,
Thác mong một huyệt để mà gần nhau.
Anh rằng: "Anh chẳng tin đâu!"
Em thề: "Trong trắng khác nào thái dương".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.