Xe đại phu chạy rầm đường,
Áo thêu ngũ sắc xanh dường lau non.
Há không tưởng nhớ mỏi mòn ?
Sợ quan, chẳng dám dâm bôn theo chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.