Giọt mưa lành đã rơi lác đác,
Sai đánh xe mà cắt việc xong.
Còn sao đi sớm hừng đông,
Cho dừng xe nghỉ ở vùng ruộng dâu.
Không chỉ thế thật đâu người ấy,
Đã thâm trầm giữ lấy đức tin.
Ngựa cao bảy thước ba nghìn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.