Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:49

定之方中 2

升彼虛矣,
以望楚矣。
望楚與堂,
景山與京。
降觀于桑,
卜云其吉,
終然允臧。

 

Đính chi phương trung 2

Thăng bỉ khử (khư) hĩ,
Dĩ vọng Sở hĩ.
Vọng Sở dữ Đường,
Ảnh sơn dữ cương (kinh),
Giáng quan vu tang.
Bốc vân kỳ cát.
Chung yên doãn tang.

 

Dịch nghĩa

Lên trên bờ thành cũ,
Để trông về Sở Khâu.
Trông về Sở Khâu và ấp Đường,
Đo bóng mặt trời để định hướng những núi và gò cao.
Lại đi xuống để quan sát sự thích nghi của cuộc đất ở trong ruộng dâu.
Bói mai rùa nói rằng tốt.
Rốt cuộc mới tin là tốt.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khư (đọc khử cho hợp vận): thành cũ.
Sở: Sở Khâu.
Đường: ấp Đường, ở bên cạnh Sở Khâu.
ảnh: đo bóng mặt trời để định chính bốn phương, cùng đồng với ý đã đo bóng sống núi ấy. Hoặc nói rằng ảnh là tên núi.
kinh: cái gò cao.
tang: tên cây dâu, lá dùng để nuôi tằm.
quan: xem, để xét việc thích nghi của cuộc đất.
doãn: tin, tang, thiện lành.

Chương này nói lúc khởi thuỷ, khi trông ngó ra xa, đo bóng mặt trời, đi quan sát cuộc đất và bói mai rùa để biết lành dữ, cho đến lúc chung cuộc quả nhiên được nơi tốt lành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa thành cũ leo lên bờ ấy,
Nhìn Sở Khâu để thấy tỏ tường.
Sở Khâu cùng với ấp Đường,
Nổng cao với núi định phương đo cùng.
Xuống ruộng dâu thung dung quan sát,
Bói mai rùa được cát rành rành.
Rồi sau tin được tốt lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên trên thành cũ bờ tường,
Để trông cho rõ ấp Đường, Sở Khâu.
Bóng trời đo định núi cao.
Lại đi quan sát ruộng dâu quanh thành.
Mai rùa bói nói tốt lành.
Mới tin là cuộc đất thanh, đất lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời