Kìa thành cũ leo lên bờ ấy,
Nhìn Sở Khâu để thấy tỏ tường.
Sở Khâu cùng với ấp Đường,
Nổng cao với núi định phương đo cùng.
Xuống ruộng dâu thung dung quan sát,
Bói mai rùa được cát rành rành.
Rồi sau tin được tốt lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.