Khi sao Đính đã lên chính giữa
Lo dựng cung tại Sở Khâu ngay.
Mặt trời đo bóng ban ngày,
Dựng nên cung thất chốn này Sở Khâu.
Lại quanh đấy trồng nào trăn, lật.
Với y, đồng, tử, tất bốn cây,
Để làm cầm sắt sau này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.