Thuở nhỏ danh nghe chốn bút nghiên,
Mười năm tâm chí nỗi đau riêng.
Hoa mai xưa viết thành thơ phú,
Mực bốc hương nay chẳng muốn nghiền.

tửu tận tình do tại