Trên đài người ngọc nhớ vui xưa,
Đài trống hôm nay ngắm Ngũ Hồ.
Tàn tuyết chưa tan cỏ xanh chết,
Buồn chẳng hươu nai phá Cô Tô.

tửu tận tình do tại