Cầu Xích Lan cạnh nhà tôi đấy
Chẳng quạnh hiu, hàng xóm lại qua
Khi anh đến mùa thu già nửa
Ngọn gió tây liễu ngõ reo đùa

tửu tận tình do tại