Ngày ngày song tạnh trùng kêu,
Buồn cho thân thế khó theo được thời.
Hăm lăm giây tấu ai hay,
Liễu vàng múa điệu gọi mời gió xuân.

tửu tận tình do tại