Năm 1932, Bảo Đại “hồi loan”, các tỉnh Trung Kỳ tổ chức đón rước linh đình, nhân đó có bài thơ này.

Trống ban kèn thổi tiếng om sòm
Bốn mặt bà con ngóng cổ nom
......
Bá quan chầu dưới uốn lưng tôm!
Phất cò giong trống vầy quân quạ
Diễu võ dương oai giả tướng hùm!
Sân khấu tuồng kia chưa hạ lớp
Trung trung nịnh nịnh rối tùm lum!


Thế Nhu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]