Ước đã ngoại mười năm
         niềm tri giao ai phụ chi ai
         long hãy giá trong in vẻ ngọc

Trước đây trong mấy bữa
         câu tâm sự nói rồi lại nói
         tai còn gió thoảng dặm đường thông.


1927