Tinh thần Tân Việt chưa phai,
           hoạt động nhớ hồi trong bóng tối,

Tâm sự Sào Nam đã tỏ,
           tù đày thương bạn cách trùng dương.