Ta nghĩ ta buồn chuyện những đâu
Muốn kêu con Tạo hỏi vài câu
Ngơ tai, chẳng lẽ Trời mà điếc?
Nhăn mặt, e khi nước cũng sầu!
Mưa chắc vì mây tuôn giọt thảm,
Gió chừng uất khí rỉ hơi đau
Té ra cảnh vật cùng ra thế
Cảnh đó người đây ý giống nhau.


T.N.
Tiếng Dân 2-4-1930