Đã hứa thì tôi hẳn giữa lời
Rồi đây thong thả xuống anh chơi
Có thơ sẽ đọc nghe cho thích
Sẵn nước thì xơi lọ phải mời
Khách lạ đương nhiên bày rượu ché
Mình quen hà tất bạn trầu cơi
Nghèo giàu ai bảo chi đa sự
Đa sự rồi lo nỗi họ cười!


1928