Kom Tum đấy cũng nước non nhà
Lên đó anh đừng có ngại xa
Ươm mầm gieo hạt xanh rừng thẳm
Gióng trống khua chiêng chuyển núi già
Mở mang tri thức lòng thêm nặng
Gánh vác giang sơn chí chửa già
Vũ trụ bao la đều phận sự
Làm trai đừng ngại tuyết sương pha.


1928