Cùng nhau vui vẻ chửa bao lâu
Kẻ ở người đi xiết nỗi sầu!
Muôn dặm quan hà đưa mấy bước
Một bầu tâm sự ngỏ đôi câu.
Tiễn chân muốn những cầm chân lại
Cách mặt mong rồi hợp mặt nhau
Nam Bắc dám quên tình nghĩa cũ
Non còn cao đó, biển còn sâu.


H.D.
Tiếng Dân 27-6-1931