Rượu gặp anh em chẳng chối nghèo
Vợ nhà biết tính cố chiều theo
Ngõ sau đút áo con cầm lén
Bữa sáng huênh hoang, mược bữa chiều!


1942
(Sau khi nhà cháy)
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004