Ra cóc gì đâu cái thế tình,
Dở chiều muốn nói, dở làm thinh!
Bôi đen cào trắng xoay nhiều ngọn,
Cúi trước lòn sau chạy đủ vành.
Viết khế bán trời tay bố láo,
Bẻ măng giuồng gió ngón con ranh!
Cuộc đời càng nghĩ càng chua xót,
Muốn lấp cho phăng bể bất bình!


H.Z.
Tiếng Dân 9-12-1931

Thế Nhu
Phụ nữ Thời đàm 11-2-1934