I.
Còn độ mười hôm đến tết rồi
Nhà giàu sắm sửa để ăn chơi
Tội tình thay những con nhà khó
Chạy bữa không ra nợ lại đòi!

II.
Cái tết năm nay khác mọi năm
Lụa là sưa bóng pháo không tăm
Dân nghèo đào đất tiền khôn kiếm
Buồn rục co tay gác trán nằm!


1932