- Đây bằng hương tô hợp
Đây bằng gấm nhành giao
Đây có trăng cành trúc
Đây có gió song đào
Hỡi ai hỡi!
Về đây, nào!

Đây nâng đôi má ấp
Đây nhận đôi mày trao
Đây hứng năm canh lệ
Đây là xứ chiêm bao
Hỡi ao hỡi
Về đây, nào!

- Không.
Không về!
Về làm chi hỡi?
Tổ quốc trong lửa dầu
Đồng bào trong lầm lội
Tiếng ru nghẹn vành môi
Giấc mơ quằn mặt gối
Làm trai tuốt gươm trần
Lên đường theo tiếng gọi...


1938