Mười mấy năm rồi cách biệt ai
Nắng lâu nay được trận mưa dài
Chàu nhau tri kỷ đà quên miệng,
Nghe chuyện bang quan có lạ tai?
Nhìn mặt mừng thầm tăng khí sắc
Cầm tay lắc mạnh tiếc thi tài
Nhớ câu thơ cũ hồi thi ngộ
Gắng một vai mà thẹn một vai.


Phan Rí Hoà Đa, 1940