Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 16:48

Tặng Tôn Thất Đãi, một thi bá

Góc biển chân trời ai biết ai
Biết ai mới biết chửa lâu dài
Khói mây Lệ Thuỷ vừa nghiêng mắt
“Non nước Chung Kỳ những lắng tai”.
Cầu chí cho bền rồi thoả chí,
“Có tài mà dễ cậy chi tài!”
Mài gươm nguyện với trăng thâu nọ,
Cái gánh sơn hà quyết ghé vai.


Lệ Thuỷ, 6-1927