Kẻ thánh thần, sao kẻ ngựa trâu
Trời thương ai, há với ai thù?
Cũng tai mắt cả, ai hình gỗ
Mà đói nghèo riêng chịu gánh sầu?
Thềm bậc khéo chia trên lấn dưới
Lầm than ngán nỗi đít liền đầu
Cho hay đường sống cay chua nhĩ
Gắng sức gầy ra kiếp khác sau.


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 760, 12-1-1935